Signalni kabeli
YSLY Signalni fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om
YSLCY  Signalni fleksibilni kabel izoliran PVC-om, sa Cu zaslonom i PVC plaštom
H05VV5-F Signalni fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om otpornim na ulje
H05VVC4V5-K Signalni fleksibilni kabel izoliran PVC-om, s unutarnjim plaštom, Cu zaslonom i vanjskim PVC plaštom otpornim na ulje
YSLY-CY Signalni fleksibilni kabel izoliran PVC-om, s unutarnjim plaštom, Cu zaslonom i vanjskim PVC plaštom
YSLY-SY Signalni fleksibilni kabel izoliran PVC-om, s unutarnjim plaštom, opletom od čeličnih žica i vanjskim PVC plaštom
YSLY-EB Signalni fleksibilni kabel izoliran PVC-om, s PVC plaštom plave boje, za Ex zone
YSLCY-EB Signalni fleksibilni kabel izoliran PVC-om, sa Cu zaslonom i PVC plaštom plave boje, za Ex zone

Proizvodi
Proizvodi